DEZE WEBSITE VALT ONDER MIJN RECHT OP VRIJE MEINGSUITING. DEZE WEBSITE IS GEMAAKT VOOR EDUCATIEVE DOELEINDEN.

DEZE WEBSITE IS EEN PUBLIEKE KENNISGEVING OVER MIJN BESCHERMDE STATUS ALS LEVENDE MAN.

DEZE WEBSITE IS EEN PUBLIEKE BEKENDMAKING VAN MIJN STATUS, STANDING EN JURISDICTIE ALS SOEVEREIN VRIJE MAN, BESCHERMD DOOR MIJN DOOR DE SCHEPPER GEGEVEN ONVERVREEMBARE ALLODIALE GEBOORTERECHTEN.

DEZE WEBSITE IS MIJN RECHT OP VRIJE MENINGSUITING.

DEZE WEBSITE IS HET RESULTAAT VAN EEN MAN DIE ZIJN FUNDAMENTELE MENSENRECHTEN OP EEN OPENBARE PLAATS ZOALS DEZE WEBSITE EN SOCIALE MEDIAPLATFORMS ALS TELEGRAM, WHATSAPP ETC UITOEFENT.

VOLGENS DE WETTEN VAN DIT LAND IS DIT GEEN HAATZAAIEN/HAATSPEECH, U MAG MIJN ONVERVREEMBARE MENSENRECHTEN ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID INPERKEN, BESCHADIGEN, ONTNEMEN OF AFPAKKEN.

Ik ben niet verantwoordelijk voor de stappen die je zelf onderneemt naar aanleiding van de informatie op deze website.

Wees respectvol en geduldig, luisteren en observeren is vaak belangrijker dan reageren of praten.

Sta open voor nieuwe inzichten.

Iedereen bedankt die anderen advies geven vanuit eigen ervaringen 🙏

Ik hoop dat iedereen de informatie op deze website gebruiken kan om vanuit een oprecht eerlijk hart zijn of haar spirituele pad naar dieper zelfinzicht te vervolgen.

Eventuele trollen of stoorzenders worden direct verwijderd.

Handel naar eigen verantwoordelijkheid en inzicht.

Succes gewenst, Eike 😘

DEZE WEBSITE IS MIJN PUBLIEKE AANKONDIGING.
DEZE WEBSITE IS EEN PUBLIEKE MEDEDELING, BEKENDMAKING, VERWITTIGING, COMMUNIQUÉ, KENNISGEVING EN WAARSCHUWING, WAARIN IK ZEG WIE IK BEN, WAARIN IK UITLEG EN ONDERBOUW WAT MIJN STATUS EN JURISDICTIE IS, HOE WIJ MENSEN RESPECTVOL MET ELKAAR OM KUNNEN GAAN ALS WIJ DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ONZE VRIJHEID WEER BIJ ONS ZELF LEGGEN. HET IS DE BURGER (LEES: MENS) ZIJN OF HAAR MORELE PLICHT DE OVERHEID TE WANTROUWEN, DAT IS DE BASIS VAN EEN GOED WERKENDE DEMOCRATIE. SOEVEREIN VRIJE MENSEN PAKKEN HUN POWER OF ATTORNEY TERUG DOOR ZICH INDIVIUEEL LEVEND TE VERKLAREN BIJ ONZE TOT OP HET BOT CORRUPTE OVERHEID.

HERE I AM

I AM ALIVE

I AM A CREATIVE FREE LIVING SOUL WITH UNLIMITED POWER AND UNLIMITED POSSIBILITIES.

I AM PURE CONSCIOUSNESS.

De documenten op deze website zijn gebaseerd op de Live-Life-Claim en correct syntax grammar technologie van: David-Wynn: Miller en : Federatie Veilig en Vrij : UPU/Global Postmaster General jurisdictie. Ik werk vanuit samenkomst (venue=jurisdictie) in gelijkwaardigheid (art. 1 GW) en volmacht als Levend Mens. Deze volmacht ontleen ik aan mijn verbond (het Nieuwe betere Verbond) met Yeshua’HaMassiach. Dit is Zijn nalatenschap  verankerd in mijn hart  vanuit mijn Levende Relatie met Hem vastgelegd in het Levende Woord.

POLICY STATEMENT

We are here to peacefully create a NEW SPACE in respect and correctness to our fellow men.

We are not here to judge, to rebuke or otherwise harm others.

We rather want to STOP&CORRECT the people still thinking and working under the old paradigma of NAME FRAUD, false codes, false protocols, conceiled frauduleus judicial constructions, language fraud and corporate theft.  We are teachers!                        

                         

: Plain-Simple English and Dutch-Language &: Plain-Simple-Counting-Systems:

                                                                                  

TERMS & CONDITIONS NOTICE
NOTICE TO AGENT IS NOTICE TO PRINCIPAL AND NOTICE TO PRINCIPAL IS NOTICE TO AGENT
Implied Rights of dealing with Living Men/Women as if it were a Legal Fiction under Name Fraud
is hereby Removed & Denied.
Notice is hereby given encompassing all State Government Public Servant/s Employee/s or Agent/s that all rights of dealing with Living Men/Women as if it were a Legal Fiction under Name Fraud are removed & denied without express consent or written permission.

 

For the title of the Communications Flag (1.9 ratio dimensions) is with the Global Postmaster General as of 1999. 

: QUANTUM GRAMMAR VENUE: GRAMMAR FLAG: NOW-SPACE: QUANTUM-COMMUNITY:

PRIVATE-CONFIDENTIAL-PURSUANT               

GLOBAL POSTMASTER GENERAL JURISDICTION AND FLAG

: Russell-Jay: Gould.

For the Postmaster-G-Zip-code-[“~2405HA”]-Jurisdiction is

with the UPU/GLOBAL-POSTMASTER-GENERAL-Jurisdiction

by the GLOBAL-POSTMASTER-GENERAL.

Mijn UPU/GPG-contracten zijn:

  1. 3SRPKN5221055 – Live-Life-Claim – Contract proof with 2 witnesses to be the Living Man.
  2. 3SRPKN8801955 – Security Agreement – Fidiciary, Beneficiary contract with the Strawman.
  3. 3SRPKN9010507 – County-Coroner-Letter – Withdrawal of consent.

Ik, de levende man: :Eike: Muller. ben middels LLC 3SRPKN5221055 in contract met de rechtspersoon E MULLER op Mijn NAAM. Deze rechtspersoon kan verschillende vormen aannemen afhankelijk van de jurisdictie die Ik kies. In beginsel is deze rechtspersoon (bevoegdheid; stroman; dode entiteit; lichaam-vessel; legale fictie; virtuele juridische entiteit) mijn bevoegdheid als levende man tot zakelijk handelen (UVRM ART. 6) in de wereld van fictie.

De keuze is aan mij of, en in welke situaties Ik deze rechtspersoon wil gebruiken. Dit is echter altijd in de wereld van de fictie. In de grote-mensen-wereld-van-waarheid-en-feiten, speelt deze rechtspersoon geen rol. In de wereld van waarheid en feiten ben Ik altijd respectvol en correct en heb daarom geen persona (masker) nodig. Ik handel vanuit eer en geweten met respect naar mijn medemens toe. Als levende man met een Live Life Claim kan ik ten allen tijde functioneren in de wereld van fictie zowel als in de wereld van waarheid en feiten.

De rechtspersoon EIKE MULLER (of een afgeleide hiervan) is gebonden in een vertrouwelijk, niet openbaar contract (3SRPKN5221055) aan de Levende Mens onder COPY RIGHT/COPY CLAIM en mag door niemand anders worden gebruikt onder de AGV-wetgeving bescherming persoonsgegevens. Mensen die deze rechtspersoon commercieel willen uitnutten zijn strafbaar. Ook mogen deze mensen handelend als rechtspersoon, dus met masker op, commercieel actief onder het arbeidscontract met hun semi-overheids instelling nooit de wereld van waarheid en feiten betreden, omdat zij altijd in fictie werken. Daarom is de venue (jurisdictie) van Levende Mensen voor hen verboden terrein. Dit verandert als zij schade veroorzaken in bezit, eigendommen of letsel (zie algemene voorwaarden). Dan vervalt eventuele ambtsbescherming en moeten zij als mens terecht staan.  

Elke aanname of veronderstelling aangaande Mijzelf als Levende Man of de rechtspersoon op Mijn NAAM wijs Ik af onder contract 3SRPKN9010507. Elke overtreding is strafbaar, een ‘Breach of Contract’ en kan strafrechtelijk worden vervolgd onder UPU/GPG jurisdictie.

 

ALL COMMUNICATION TO ME NEEDS TO BE WRITTEN IN CORRECT QUANTUM COMMUNICATION GRAMMAR BY LIVING MEN/WOMEN.

 

ALL FICTICIOUS GRAMMAR IS NULL & VOID; ALL LEGAL ACTIONS BASED ON FICTICIOUS GRAMMAR IS CRIMINAL CONDUCT.

Achtergrondinformatie:

WANNEER IS EEN CONTRACT MOGELIJK?

Tussen 2 levende mensen onderling, mondeling zowel als schriftelijk tussen 2 bedrijven (rechtspersonen).
een contract tussen een rechtspersoon (bedrijf) en een levende mens KAN NIET.

Een overeenkomst ontstaat op het moment dat alle partijen een wilsovereenstemming bereiken welke transparant is en beide partijen ten voordeel strekt.
Een handdruk of een mondelinge overeenstemming volstaat in principe.

RECHTS(PERSOON)

Een rechtspersoon is een fictief gecreëerde persoon op papier die d.m.v. kopie geboorte akte door de Gemeente (overheid) zonder medeweten van de levende mens is gecreëerd om middels dwang, misleiding, afpersing, dwingende slavernij contracten aan te kunnen gaan met de mens door feitelijk al deze slavernij contracten af te sluiten met de stroman (rechtspersoon).

Door nu een wissel truc uit te halen door naam (roepnaam + eventuele doopnamen) van de levend-geboren baby te verwisselen met de stroman (voorletters + achternaam in HOOFDLETTERS) wordt de levende baby dood verklaard (nageboorte/placenta) als zijnde ‘Dead at Sea’ in het DAS-register bij de Gemeente (woord etymologie) en de nieuw gecreëerde persoon (persona, placenta, debtor, fictie, masker, stroman, rechtspersoon, dode juridische entiteit) fysiek tot leven gewekt als zijnde de levende mens. Deze levende mens is zich hiervan niet bewust, protesteert niet tegen deze handelswijze door gebrek aan kennis hierover en wordt als niet bij het volle verstand gezien door de overheid. Een aanname welke niet wordt tegen gesproken/weerlegt wordt een feit.

Wat nu dus overblijft van de levend geboren baby opgroeiend naar volwassenheid, is een stuurloos lichaam. De bestuurder van het lichaam (Vessel/Voertuig) is nu elke Overheidsmedewerker waar je op een gegeven moment mee te maken krijgt (loketbeambte Gemeente, burgemeester, rechter, politie agent). De mens als rechtspersoon heeft daarom geen rechten, alleen plichten en zal moeten gehoorzamen (contractrecht o.b.v. geboorte akte). De rechtspersoon is een contract/onderdaan/eigendom van de Staat.

Dit zal gaan van kwaad tot erger als wij dit op zijn beloop laten.

U wordt wijsgemaakt dat u belastingplichtig bent.
U wordt wijsgemaakt dat u een zorgverzekering moet afsluiten enz enz.
U weet niet beter en gaat akkoord met deze zogenaamd wettelijke verplichtingen die feitelijk illegaal, nietig en zwaar crimineel van aard zijn.

De mens heeft en kent goddelijke wetten en rechten, een natuurlijk- of rechtspersoon (fictieve stroman) niet.

U wordt door het systeem direct vanaf uw geboorte als Dead lost at Sea, altijd schuldig en pauper gezien (dit zijn de 12 Roman presumpties).

U bestaat feitelijk niet, alle contracten worden aangegaan met uw stroman maar dit weet u niet dus gaat u met alles akkoord uit onwetendheid.

Welcome to the real World Neo!

Het burgerservice nummer is uw Burger SLAVEN Nummer en fungeert feitelijk als track & tracé code waarmee u uzelf overal identificeert als stroman.

De Overheid parasiteert d.m.v. misleiding, afpersing, dwaling, dwang, list en bedrog op haar eigen burgers.

De overheid dwingt u via diverse malafide wetten en regels uzelf financieel op te offeren zogenaamd omdat het niet anders is.

Hele volksstammen zullen dit op een verjaardag met een borrelnootje in de hand beamen. Deze moraalridders en deugburgers zijn zo diep geprogrammeerd door mainstream media MK-Ultra technieken dat zij het systeem ten koste van alles zullen verdedigen.

Zij zijn de Mister Smiths uit de Matrix die als poortwachters fungeren om de normen en waarden van dit tot op het bot corrupte systeem te verdedigen.

U bent uw hele leven keihard bedrogen.

Toch verdedigt 90% het systeem omdat zij geprogrammeerd zijn van hun verkrachter te houden.

Het bekende Stockholm Syndrome.

ONWETENDHEID IS EEN ZWAKTE, DAARIN BERUSTEN HELEMAAL.

Als je berust in het feit dat je tot slaaf gemaakt bent dan geef je je Power of Attorney volledig weg, dan ben je niets meer dan een vormeloze amoebe die braaf de regels opvolgt, bang voor de gevolgen en consequenties zodra je de gevestigde orde bloot stelt aan kritische vragen.

HET IS DE BURGER ZIJN OF HAAR MORELE PLICHT DE OVERHEID TE WANTROUWEN, DAT IS DE BASIS VAN EEN GOED WERKENDE DEMOCRATISCHE RECHTSTAAT.

De definitie van een rechtsstaat, is een staat waarin ook de overheid aan het recht is onderworpen.

It is the Citizen’s Moral Duty to Distrust their Government, this is in fact the core element and moral fundament of a balanced and healthy democracy.

THE DEFINITION OF A DEMOCRACY IS A STATE IN WHICH GOVERNMENT IS ALSO SUBJECT TO LAW.

BIRTHING-CERTIFICATES 👇👇👇

If you hold the correct birth certificate, you can’t get a driver license! you don’t need a driver license on public your own lands but a CITIZEN of any comp.


www.youtube.com


The-Two-Births video van Romley Stewart.

Wij hebben 2 geboortedocumenten: het bewijs(rechtspersoon DEBTOR en de verzekering (secured creditor). Bij navragen rechtbank wordt je verwezen naar de Gemeente. Na lange discussie, want ze snappen er zogenaamd niets van bij burgerzaken. Telefonisch gevraagd naar de BABS van de 2e lijn (buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand), hij of zij is de rechterhand van de burgermeester). Mevr. Schenk van burgerzaken bleef volhouden dat zij de originele geboorteakte niet hebben. dat klopt, want dat moet je opvragen bij de instantie waar de BABS alles naar toe stuurt (waarschijnlijk DNB). Op dat moment gooide ze de hoorn op de haak: WEDEROM EEN DOOR ONS GEREGISTREERDE AMBTSVERZUIM!

Volgende actie: indienen WOO verzoek naar openheid van zaken omtrent de verwerking van persoonsgegevens zoals geboorteakten, verschil tussen geboorte akte en aangifte geboorte, waar welke versie ligt opgeslagen, hoe in bezit te krijgen, instructies ambtenaren, instructies buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand etc etc.

Structureel weerleggen, negeren, meten met drie maten, aan de laars lappen is ondertussen de norm geworden voor het overheidsapparaat.

Ik redeneer in alle situaties terug naar het eerste wetsartikel, het gelijkheidsbeginsel Art. 1 Gw.

Als overheidsinstanties mijn vragen, verzoeken, vorderingen, brieven enz inhoudelijk structureel negeren dan mag ik gezien art. 1 GW op basis van het gelijkheidsbeginsel hetzelfde doen.

Geachte rechter (die niet officieel aan wil tonen een officieel beëdigde rechter/raadsheer te zijn), als de overheid er structureel en bewust voor kiest om mijn spreken en schrijven inhoudelijk te negeren, dan rest mij niets anders dan hetzelfde te doen richting de overheid.

Ik ben moreel verplicht het gelijkheidsbeginsel Art. 1 GW in ere te houden, na te leven, te volgen en in ere te herstellen, hierbij doe ik dat dan ook.