Wilsverklaring

Wilsverklaring van de levende Man: Eike.

Eén vanuit mijn wil (stoffelijke wereld – fysieke gesteldheid) en één vanuit mijn eigen vrije wil (geestelijke wereld – bezield mens van vlees en bloed)

Wilsbeschikking verstandelijk vermogen over goed en kwaad, genoten via onderwijs hierover en gebaseerd op naamstelling gekregen door aangifte van een geboorte, waarbij de wet overtreden wordt door valsheid in geschriften, list en bedrog, omdat een aangifte alleen gedaan kan worden met verstandelijk vermogen, zijnde één van de ouders. De ouders zijn niet geïnformeerd over dit feit wat neerkomt op misleiding wegens naamgeving tijdens aangifte.

Dit is verdraaid naar mij toe vanuit een wilsverklaring om deze naam te dragen.

Het dragen van een naam dient uit eigen vrije wil te geschieden verbonden met afkomst (art. 1 GW) waarin wordt aangegeven dat het grondbeginsel van dit artikel is gebaseerd op palen in de grond, waarbij een gebied wordt vastgelegd en geregistreerd in een kadaster registratie. Dit betreft niet alleen het land, maar alles wat daarmee verbonden is (bestemmingsplan = doel voor in gebruik name van het land). Door de claim hierop middels het uitroepen van een koninkrijk met aan het hoofd een soeverein die wel/niet artikel 1 (gelijkwaardigheidsprincipe) van de Grondwet volgt.

Soevereiniteit komt niet voor in de Grondwet, alleen in het Internationaal Recht. Hier toch vanuit gaan is daarmee een uitzondering op artikel 1 van de Grondwet wat neerkomt op list en bedrog.

Door naamgeving verbonden aan een natuurlijke persoon is mijn heelheid als mens van vlees en bloed verbroken. Niet alleen vanuit de elementaire wet (aarde, water, vuur en ether), maar ook gezien vanuit de beschrijving van de mens door Hypocrates vanuit de geneeskunst. De heelheid of verbondenheid waaruit ik besta in de vorm van een natuurlijk persoon valt mijn eigen vrije wil niet binnen deze overeenkomst en mijn wil is blanco, omdat deze nog geen vorm heeft gekregen. De aangifte van mij als natuurlijke persoon door mijn vader wiens naam ik nu draag, is afgesloten namens mij (naamgeving). Dit is gebeurd zonder mij te vragen of ik hier deelgenoot van wil zijn.

Hierdoor zijn mij mijn rechten vanuit de GW (art. 1) en het BW (art. 1:1, 1:2, 3:33 en 6:228) ontnomen. Een overeenkomst afgesloten bij mijn geboorte is slechts een klein deeltje van wie ik in mijn volledige verbondenheid vertegenwoordig. Dit kan ook uitsluitend plaatsvinden als ik bij mijn gezonde verstand ben. Deze overeenkomst, geboortecertificaat, is bij mijn geboorte onder valse voorwendsels aan mij gekoppeld, omdat ik toen nog niet bij mijn volle verstand was. Hiermee is de wet door mijn ouders verbroken d.m.v. misleiding. Door de afspraak gemaakt door mijn ouders ben ik verplicht gesteld onderwezen te worden over goed en kwaad. Tevens ben ik verplicht gesteld te leren in mijn eigen onderhoud te voorzien en kennis te nemen van alle constructies daarmee verbonden, ook weer d.m.v. onderwijs. Deze constructies te moeten leren die verbonden zijn door mijn burgerschap, opdat ik mij zou kunnen verwoorden, geven aan dat ik geen onderdeel ben van een stuk land in de vorm van een BV. Hierdoor is namelijk mijn vrije wil door list en bedrog ongeldig gemaakt door de mij opgelegde dwang het pad te moeten volgen dat ik nu afgelegd heb door overeenkomsten verbonden met aangiftes welke leiden tot verplichtingen en akten die mij verplichten mee te doen aan de BV.

Dit is volledig in tegenspraak met wat is gesteld in de Grondwet artikel 1. Door nu de registraties in het kadaster leidend te maken in mijn leven, denkt u mij verplichtingen op te kunnen leggen. Doordat ik nu weet wie ik ben, wil ik dit graag met u delen.

Ik ben een ziel geïncarneerd in een lichaam die uit vrije wil kan bewegen met de keuze dit te doen samen met anderen vanuit harmonie om elkaar aan te vullen. Dit betekent dat geen enkele actie die ik onderneem een ander ooit kan schaden in welke vorm dan ook.

Voor de wet valt elke ziel onder bezieling van geloof en godsdienst. Dit stukje eigen vrije wil is bij mijn weten het stukje wat ik werkelijk ben en valt buiten uw jurisdictie. Daarom wil ik u bij deze op de hoogte stellen dat ik door u als natuurlijke persoon wordt aangemerkt, opgenomen in een register met daarmee verbonden aktes welke zijn opgemaakt en vallen in het domein van bedrijven die diensten leveren, waardoor winsten ontstaan welke verdeeld worden en welke niet vallen onder ziel, wil, uw wetten en zelfs verboden zijn.

Mijn ziel gebied mij om de tijd van de dagen van mijn leven in vreugde, op een menswaardige wijze in te delen en door te brengen.

Ik verzoek een ieder die, door deze vorm van mijn wilsbeschikking in acht te nemen, dit vanuit harmonie en op een menswaardige manier te hanteren. Dit geldt voor elk gebied waarin iedere natuurlijke persoon op dit moment een rol vervult als natuurlijke persoon door een beroep uit te oefenen in het geheel. Mijn keuze als mens om te communiceren vanuit mijn verstandelijk vermogen is gebaseerd op mijn hart intelligentie en verbonden met de ziel als autoriteit waarin wij vreugdevol kunnen samenzijn: Ps 89: 15-16, Ps 4:7, Jes 55-12, Joh 15:11, Joh 16-22.

De wet is al zo vaak overtreden en een gewaarschuwd mens telt voor twee: dubbele verantwoordelijkheid! Vanuit de wet geredeneerd staan hier zware straffen op. Vanuit mijn nieuw-testamentische contract met Yeshua (Jezus Christus) geldt de wet niet meer, maar is deze vervuld door het offer dat Hij heeft gebracht aan het kruis van Golgotha. De wet is in ons hart geschreven. Door mij, als discipel van Hem, te allen tijde verbonden te weten met Yeshua en de Heilige Geest door ons heen te laten stromen, alle dagen van mijn leven, op het pad naar Hem toe in aanbidding, overgave en vergeving met de belofte van het Eeuwige Leven: Ps 111:9, Ef 1:7, Gal 1:4, Gal 2:20, Heb 9:15, Hand 3:19, Joh 3:16.

Ik ben door het aannemen van Hem als mijn Lord en mijn Saviour, een Nieuwe Mens, een nieuwe creatie en eigendom van Hem Die mij geschapen heeft: 2Kor 5:17, Ef 4:24, Kol 3:12-14, Rom 6:6, Kol 3:10.

Er bestaat geen enkele scheppingsvorm die hier tussen kan gaan staan, want alles is door Hem geschapen. Het is Zijn Wil die zal worden volbracht. Hij is de Enige die absolute Soevereiniteit heeft in deze schepping en door de ononderbroken bloedlijn van de Aartsvaderen hebben Zijn Kinderen in het nieuwe verbond/contract met Yeshua gedelegeerde soevereiniteit. Dit is wie IK BEN, Suveran (Overlord in Christ) en daarin volledig wilsbekwaam!

                                                                                                 

The Living Man, a New Creation in Christ,

                                                                                                                : Eike : Muller.

                                                                      Diciple, Minister and Ambassador of Yeshua Ha’Mashiach,

                                                                He Who was, Who is and Who is to come, The King of Glory

                                                                                                                     by the Grace of YHVH יהוה.

ALL RIGHTS RESERVED

Intrekken Volmacht: No-Consent-Stempas