Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden soevereine man.

Algemene Voorwaarden van soeverein vrij levende man: Eike: S. [Sovereign]

Gebaseerd op de Soevereiniteitsverklaring + Live-Life-Claim en correct syntax grammar technologie van de Federatie Veilig en Vrij en : David-wynn: Miller.

UPU/Global Postmaster General jurisdictie met volledige volmacht.

: Plain-Simple English and Dutch-Language &: Plain-Simple-Counting-Systems:

TERMS & CONDITIONS NOTICE

NOTICE TO AGENT IS NOTICE TO PRINCIPAL AND NOTICE TO

PRINCIPAL IS NOTICE TO AGENT

Implied Rights of dealing with Living Men/Women as if it were a Legal Fiction under Name Fraud is hereby Removed & Denied.

Notice is hereby given encompassing all State Government Public Servant/s Employee/s or Agent/s that all rights of dealing with Living Men/Women as if it were a Legal Fiction under Name Fraud are removed & denied without express consent or written permission.


My Letters, Claims and Contracts:

 1. 3SRPKN1929962 = Verklaring Beneficiaire aanvaarding, Algemene Volmacht, Exoneratie Arrest – TrustBelastingdienst – Afdeling Privaat Trust/erfbelasting Directeur Particulieren
 2. 3SOPKZ4375005 = Exoneratie Arrest – Hoge raad – Dineke De Groot
 3. 3SOPKZ4533715 = Brief Raad van State – Thom De Graaff
 4. 3SRPKN4500678 = Cede Maiori BSC – Raad van state – ZM Willem Alexander
 5. 3SRPKN6351674 = Cede Maiori VBA – Raad van state – ZM Willem Alexander
 6. 3SRPKN0560210 = Spoed VBA, Volmacht, Ex Arrest Burgemeester J.W.E. Liesbeth Spies
 7. 3SRPKN0320525 = Aanvaarding & Instructie-Trust Mees Pierson Bank – B. Van Kessel
 8. 3SRPKN781595775 = My new ‘BSN NR’ = Post-Vaartuig-Nummer Soevereiniteitsverklaring
 9. 3SRPKN5221055 + update 3SRPKN641151399 = Live-Life-Claim in Parse Syntax Grammar
 10. 3SRPKN8801955 – Security Agreement – Beneficiary contract with my Strawman.
 11. 3SRPKN9010507 – County-Coroner-Letter – Withdrawal of consent.
 12. 3SRPKN462670502 = Claim-Vacate-Birth-Certificate
 13. 3SRPKN839125984 = Passport/Driver’s-License-Plate/County-Coroner-Letter-Claim
 14. 3SRPKN051243905 = Claim-Private-Name
 15. 3SRPKN793302281 = Claim-Personal-Data
 16. 3SRPKN475972429 = Claim-Bank-Account
 17. 3SRPKN0482053 = No-Consent-Intrekken-Volmacht-Stempas

 

Voorwaarden & Conditions-Nederlands.jpg
Voorwaarden & Conditions-Nederlands.jpg
Voorwaarden & Conditions-English.jpg
Voorwaarden & Conditions-English.jpg
Algemene voorwaarden pagina 01
Algemene voorwaarden pagina 02
Algemene voorwaarden pagina 03
Algemene voorwaarden pagina 04
Algemene voorwaarden pagina 05

Hierbij verklaar ik dat ik de legale, dode fictie op Mijn NAAM de hoedanigheid heb gegeven die het behoort te hebben, namelijk een bevoegdheid om contracten af te sluiten of te verbreken. Door fraude en valsheid in geschriften heeft de Rijksoverheid alle Nederlanders gereduceerd tot een Natuurlijke Persoon, ofwel Rechtspersoon of legale fictie. Wij hebben recht op een Rechtspersoon (artikel 6 UVRM); dit is een mensenrecht. Wij zijn echter geen Rechtspersoon, een dode, legale fictie (slaaf/lijfeigene van de Staat), maar een Levende Man of Vrouw met de bevoegdheid rechtshandelingen te plegen t.a.v. contracten. In de omgang met Mij en mijn naasten verwacht en eis Ik correct en respectvol gedrag, zoals Ik dit ook zelf voor sta als en zoals onderwezen wordt in de Heilige Schrift (Fruit of the Spirit, Gal. 5:22-23)

De reden dat de Staat totale controle over u kan uitoefenen, is dat u dit nooit hebt geclaimed. U hebt immers nooit aangegeven dat de corrupte veronderstelling van de Rijksoverheid van wie u werkelijk bent, nooit hebt weerlegd. Dit heet ‘stilzwijgende toestemming’ (tacit acquiescence) dat u als lijfeigene wordt behandeld en als legale fictie beslist geen rechten hebt.

Vanuit de autoriteit van de Global Postmaster General jurisdiction, Common Law Court en de Federal Postal Services Court bevestig ik dat ik een Levende Mens ben onder contractnummer 3SRPKN5221055 dd. 12 mei 2022. Update contract onder contractnummer 3SRPKN641151399 dd. 24 aug 2022. Als Levende Mens heb ik de Power of Attorney in al mijn handelen. Ik ben persoonlijk aansprakelijk naar mijn volle vermogen, heb mij correct en respectvol als een verantwoordelijk Rentmeester te gedragen t.o.v. mijn medemensen en de aarde met al het leven dat erop, erin, erboven en eronder aanwezig is.

Ik heb met de bevoegdheid van de rechtspersoon op mijn Naam (dit is de dode, legale fictie ofwel een afspraak op papier zonder dat wij hierover door de Rijksoverheid in kennis zijn gesteld in de vorm van een contract, de Cestui Que Vie Act) een contract onder nummer 3SRPKN8801955, dd. 06 oktober 2021, afgesloten met de Levende Man die Ik Ben, waardoor de volledige bevoegdheid en alle rechten voortkomende uit rechtshandelingen gepleegd vanuit mijn rechtspersoon uniek toebehoren aan mij als Levende Man. Alle andere voorwaarden welke in dit contract zijn opgenomen zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend van toepassing ten bate van de contracthouders. Gebruik van de NAAM (zogenaamde ‘achternaam’ wat geen naam is, maar een verwijzing naar de bloedlijn waaruit ik voortkom) in hoofdletters inclusief elke schrijfwijze hiervan afgeleid vallen nu onder copy-right/copy-claim van de Levende Man die ik ben.

Er is hier sprake van een trust-vertrouwensrelatie tussen Trustee (ikzelf als Levende Man) en de Beneficiary (NAAM/legale fictie/rechtspersoon/natuurlijke persoon), waarbij Ik als Levende Man de Trustee ben onder ‘legal title’ in mijn ‘representative capacity’ als enige vertegenwoordiger volledige bevoegd ben tot het plegen van rechtshandelingen aangaande de Beneficiary (NAAM).

Hierbij verklaar ik als Trustee geen enkele aansprakelijkheid te aanvaarden voor welke eis, claim, schuld of tekort dan ook welke aan de Beneficiary (legal fiction) is, wordt of zal worden toegeschreven !!! Ik ben als Levende Man ofwel Trustee de enige die gemachtigd is te handelen ten aanzien van de Beneficiary van de Trust!

Vanuit het contract onder nummer 3SRPKN5221055 als student van: Mark-Kishon: Christopher & :David-wynn: Miller’s† Correct Syntax Grammar Technology geniet ik student-immuniteit wat betekent dat mijn toepassing van deze Technologie niet kan worden weerlegd wegens een tekortkoming in mijn kennis, op welk moment dan ook, en dat ik alle gelegenheid heb om eventuele gaten in mijn kennis bij te werken, wanneer ook maar gewenst. Door aanschaf en bestudering van Miller’s syllabus mag ik mij tevens Postmaster Director (regisseur; manager) noemen van Miller’s Technology ‘under copy-right release’. Dit is de gift van : David-wynn: Miller aan de wereld, omdat deze technologie een quantum verandering teweeg heeft gebracht in onze dimensie van de werkelijkheid waarin wij leven. Deze technologie heeft alle contracten van de kwaadaardige wereld-elite ongedaan gemaakt door aan te tonen met ‘correct syntax grammar’ dat het woordgebruik is gecorrumpeerd en daardoor ongeldig. Hierdoor heeft de mensheid de kans gekregen, door toepassing van deze Technologie, de totale reset van de maatschappij waar wij middenin zitten, tot een goed einde te brengen. Dit gebeurt door de contracten opnieuw op te stellen m.b.v. Miller’s correct syntax grammar technology.

De enige basis van de wet van de Schepping is: Gij zult een ander geen schade toebrengen, gij zult niet dwingen, stelen of doden.

Instructies en kennisgeving t.a.v. het geboorte trust fonds

Het geboorte trust fonds staat bij de gemeente geregistreerd op mijn NAAM, E MULLER, in Capitis Deminutio Maxima en/of Media met de schrijfwijze in Capitis Deminutio Maxima/Media of een afgeleide schrijfwijze hiervan. Dit is de NAAM van de rechtspersoon (of natuurlijke persoon, legale fictie of dode, virtuele, juridische entiteit), waarmee Ik als Levende Mens – onwettig en zonder geldig contract – bekend ben in de databases van (semi)overheden, banken en zakelijke ondernemingen.

STOP: & CORRECT COMMAND:

Elke veronderstelde bevoegdheid van een ieder die handel drijft met de rechtspersoon op Mijn NAAM verklaar Ik – met terugwerkende kracht – nietig vanaf de eerste registratie bij de gemeente. Handel drijven met de rechtspersoon/stroman op Mijn NAAM is schending van Mijn beneficiair en vertrouwelijk contract onder nummer 3SRPKN8801955 dat Ik heb als Levende Mens met de rechtspersoon op Mijn NAAM.

In het publieke domein ben Ik – de Levende Mens – de Principaal en elke werknemer van een dienstverlenend bedrijf is de AGENT die acteert in een rol onder zijn eigen contract als werknemer van het bedrijf waar hij/zij werkzaam is.

Denk hierbij aan zaken:

als het geboorteregistratie contract, aanmaken van accounts in databases van (overheids)bedrijven en alle andere stilzwijgende contracten, afspraken, veronderstellingen en aannames. Alle contracten welke nog actief zijn, maar die onder schijnbare verplichting, dwang en bedreiging met (overheids)bedrijven tot stand zijn gekomen, zijn ongeldig. Deze ongeldige contracten zullen één voor één worden aangepakt ten einde deze definitief te verbreken.

Ik verbied elk stilzwijgend contract op basis van een rechtsvermoeden, waar dit niet is uitgesproken, op papier gezet en met twee onpartijdige getuigen is ondertekend door een Levend Mens met natte inkt. Of bij bedrijven en organisaties de UBO als Levende Mens en tevens aantoonbaar eigenaar van te leveren product of dienst. Contracten op te stellen in feitelijk taalgebruik in correct sentence structure communication syntax parse grammar (c.-s.-s.-c.-s.-p.-g). Contracten moeten de ‘4 corner rule’ volgen, dus geen verborgen, onderliggende voorwaarden, transparant zijn en alle betrokken partijen tot voordeel strekken. Omdat de regering sinds 1933 failliet is en omgezet is in een for-profit corporatie, welke eveneens failliet is: State(s) of the Netherlands, de regering of het Ministerie van Financiën, verklaar ik mijn stemrecht, om mij door anderen te laten vertegenwoordigen, nietig en behoud ik te allen tijde mijn stem.

Het zonder mijn aantoonbare, uitdrukkelijke contractueel vastgelegde toestemming aanmaken van een account, nemen van een beslissing of uitvoeren van een handeling is strafbaar en op voorhand nietig verklaard volgens oa de volgende hierboven genoemde contracten 3SRPKN781595775/3SRPKN5221055/3SRPKN8801955/3SRPKN9010507 = SVK/LLC/ZSO/CCL.

Zo is ook onze deelname aan de Euro – een fiat valuta; vals geld – als betaalmiddel niet vrijwillig, maar noodzaak om te overleven, totdat er een betere optie beschikbaar komt. Intussen zijn de regeringen, banken, rechtbanken en politiediensten verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opzetten, in stand houden van deze misdaad en voor de hierdoor aan mensen aangerichte schade.

Het kiesrecht en deelname aan het stemproces is deelname aan een de-facto regering wat de-jure niet is toegestaan, daarom behoud ik – na mijn present melding met 3 getuigen bij het stembureau met de reden waarom ik niet kan/mag stemmen – mijn stempas en daarmee te allen tijde mijn stem.

Het belasten met een claim van het adres waarop ik ben ingeschreven bij de gemeente wijs ik af en bestraf Ik. Er is GEEN commerciële relatie tussen Mij – de Levende Mens – en het adres waarop ik ben ingeschreven. Ik ben een bezoeker op deze aarde (1Pet1:17), met een tijdelijke residentie op het adres, waarop Ik ben ingeschreven als Levende Mens met de aanduiding Vi Coactus (onder dwang: dus ongeldig).

Ik verbied elk stilzwijgend contract op basis van een rechtsvermoeden, waar dit niet is uitgesproken, op papier gezet en met twee onpartijdige getuigen is ondertekend met natte inkt.

Sinds het einde van het 70-jarig moratorium van het bankroet van de US-corporation in 1999 is de US-corporation – samen met alle landen die waren geregistreerd in Washington DC, zijnde een vazalstaat van het Vaticaan – failliet, omdat alle contracten werden overgenomen door: David-Wynn: Miller, en onder de jurisdictie van de UPU/Global Postmaster-General kwamen. Hierbij werd de door David ontwikkelde correct-sentence-structure-grammar technology toegepast en werd David de Global-Postmaster-General. Omdat ook de STAAT DER NERDERLANDEN corporatie in Washington DC stond geregistreerd, is ook deze corporatie failliet en dood verklaard. Dit geldt ook voor alle trust-posities van mensen van het Nederlands grondgebied die zich met een Life-Born-Record gemeld hebben bij het bevoegd gezag (legale ficties) dat niet langer bevoegd is.

In 2013 werd dit bevestigd door de Motu Propio brief van de Paus uit 2013, kort na zijn aantreden, waarbij hij aankondigde dat een ieder die zich Levend verklaard bij het bevoegd gezag dit zal moeten worden ingewilligd op straffe van zware sancties bij weigering hiervan.

Canon 2056: Given the private secret trusts of the private central banks are created on false presumptions, when a man or woman makes clear their Live Borne Record and claim over their own name, body, mind and soul, any such trust based on such false presumptions ceases to have any property.
Canon 2057: Any Administrator or Executor that refuses to immediately dissolve a Cestui Que (Vie) Trust, upon a Person establishing their status and competency, is guilty of fraud and fundamental breach of their fiduciary duties requiring their immediate removal and punishment. https://www.gstvirtualbank.it/styled-2/files/Canonum_De_Ius_Positivum.pdf

Als natuurlijke persoon/rechtspersoon zijn wij slaaf van het systeem zonder zelfbeschikkingsrecht, vrije wil en zielsbestemming. Elke AGENT van welke overheidsinstelling dan ook claimt zeggenschap en gehoorzaamheid over ons lichaam in veronderstelde Trustee-positie op grond van onze veronderstelde stilzwijgende toestemming. In werkelijkheid Ben Ik de PRINCIPAAL over elk van deze AGENTEN en hebben zij zich aan hun regels en protocollen (veronderstelde wetten = Statute Law) te houden vanuit de arbeidsvoorwaarden, protocol en functie omschrijving met de corporatie waar zij mee in contract zijn teneinde Mij te voorzien van alle essentiële levensvoorwaarden in onze samenleving. Slavernij is geen optie! Zie volgende Bijbel vers:

1Cor.7:21-24 21Were you a slave when you were called? Don’t let it trouble you—although if you can gain your freedom, do so. 22For the one who was a slave when called to faith in the Lord is the Lord’s freed person; similarly, the one who was free when called is Christ’s slave. 23You were bought at a price; do not become slaves of human beings. 24Brothers and sisters, each person, as responsible to God, should remain in the situation they were in when God called them.

Hierbij verklaar ik mijzelf als Levende Mens de enige die bevoegd is naar wens commercieel te mogen handelen met de rechtspersoon op Mijn NAAM. Ik aanvaard, als Levende Mens, vertrouwelijk en beneficiair, alle bezittingen welke geregistreerd staan op deze rechtspersoon en alle tegoeden vanaf de registratie bij Mijn geboorte inclusief het vruchtgebruik van de Cestui Que Vie trust op Mijn NAAM. Ik geef als Levende Mens, als Trustee van de trust en als Principaal in het publieke domein, toestemming aan de AGENT van het betreffende (semi)overheidsbedrijf om alle kosten voor het primaire levensonderhoud ten laste te brengen van de trust.

De gemeente ambtenaren handelden – en doen dit nog steeds – met voorkennis wat strafbaar is en een totale ontwrichting van onze samenleving heeft veroorzaakt en talloze levens heeft verwoest vanaf het begin van de geboorteregistratie in 1933, nadat de Joint House Resolution 192 onder president Rooseveldt de goudstandaard had afgeschaft. Dit ging samen met het verplicht inleveren van alle goud en zilver dat de mensen in hun bezit hadden. Goud en zilver gebruiken als betaalmiddel na 1933 werd zwaar bestraft. De Verenigde Staten als natie was failliet en hiervoor in de plaats kwam de US-corporation.

In 1946 werd door diezelfde president Rooseveldt de goudstandaard met het Bretton Woods 1.0 akkoord weer ingevoerd tot aan 1970 toen dit werd overgenomen door de petrodollar.

Remember the promise! De belofte was dat als tegenprestatie de mensen burger zouden worden, onderdeel van de regering – aandeelhouder – en onbeperkt krediet zouden kunnen opnemen. Er werd uiteraard niet bij verteld dat dit in de fiat-dollar valuta zou worden betaald. Het waren waardeloze bankbiljetten/vals geld/schuldbewijzen/promesary notes; dit heet het sociaal contract! Het was bedoeld om alle primaire levensbehoeften (UVRM art. 25) voor de burgers te kunnen betalen.

Wat ook niet werd verteld is dat toen ook de Cestui Que Vie trust voor iedere burger werd opgezet en het fenomeen van de stroman werd ingevoerd tegelijk met de start van de geboorteregistratie, waarbij een wisseltruc werd uitgehaald. Het eerstgeboorterecht werd omgedraaid; aan de placenta werd de Stroman gekoppeld; de placenta/stroman werd de Levende Mens en vise versa). Hierdoor werd de Levende Mens gedegradeerd en gefractioneerd tot een natuurlijke persoon en een rechtspersoon/stroman en kon zodoende opdraaien voor de in te voeren belasting op werk wat een forse rem zette op de economische ontwikkelingen en mensen als zijnde een fictieve, dode entiteit tot dwang en slavernij voerde.

De rechtsgrond waaronder dit gebeurde was het rechtsvermoeden dat de burgers het er waarschijnlijk mee eens zouden zijn dat dit zo werd gespeeld als compensatie voor onbeperkt toegang tot kredieten in de vorm van de fiat-dollar. Omdat er geen formele klachten werden ingebracht, ging de regering ervan uit dat dit vermoeden waarschijnlijk terecht was en tot op de dag van vandaag nog steeds is. De meeste landen ter wereld, ook Nederland, zijn geregistreerd in Washington DC als corporatie. De steeds verder oplopende belastingdruk was bedoeld om de reserves van de banken te versterken wegens het boekhoudkundig tekort door het bankroet dat zij zelf opzettelijk hadden veroorzaakt. De centrale banken overal ter wereld zijn privé eigendom van slechts enkele families. De overname van de Federal Reserve kwam tot stand middels een overeenkomst van bankiers op Jekyll Island in 1910 welke in 1913 door de Senaat werd gejaagd door president Wilson die hierover later in een openbare speech zijn spijt heeft betuigd. De beurskrach van 1929 was de inleiding van het faillissement in 1933 toen de bankiers bewust de geldkraan dicht draaiden en ondernemers niet meer konden investeren. Hierdoor stortte de economie in en duurde het tot 1946 om de economie weer op gang te helpen. In de tussentijd stierven er miljoenen mensen de hongerdood en was er een oorlogje nodig om de onderliggende motieven van banken en regering te camoufleren. Ditzelfde scenario wordt op dit moment opnieuw uitgespeeld.


Attentie: Als beheerder van deze website beheer ik een database van alle mensen die zich bekend hebben gemaakt als Levende Man/Vrouw en tevens vallen onder de Algemene Voorwaarden zoals hier beschreven staan (lees in dit geval de Naam van deze Mens daar waar mijn Naam staat of naar mij verwezen wordt). Indien u wilt weten of een Mens, bij Naam genoemd, in deze database is opgenomen dan kunt u een verzoek indienen via het contactblad of email adres, mits u schriftelijke toestemming kunt overleggen van diegene van wie u wilt weten of deze in de database vermeld staat.


Aanvulling Algemene Voorwaarden


De basis van het strafrecht is:

Gij zult niet doden, niet dwingen en niet stelen. Voor een formele aanklacht moet er dus minimaal een formele verdenking worden opgegeven van een strafbaar feit dat zou zijn gepleegd. Er moet dus iemand zijn die schade is toegebracht door mijn handelen.

Toon aan op basis van het vermeende slachtoffer, onpartijdige getuigen en geldige wetsartikelen!?

Regels, regelgeving, aktes, statuten, handvesten, aanwijzingen en adviezen (statutaire ‘wetgeving’ ofwel commercieel contract o.b.v. inschrijving bij de KvK is uitsluitend van toepassing op de werknemers van het betreffende overheidsbedrijf, zoals bv. bij de onderneming ‘Korps Nationale Politie’: KvK 57096317) zijn geen wet, waarop gehandhaafd mag worden met staande houden, legitimatie of ID vragen, aanhouding, vordering, arrestatie of detentie, maar is statutaire wetgeving ofwel een contractaanbod vanuit de onderneming waar betreffende ambtenaar/werknemer een contract mee heeft. Dit soort contract aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend! Wanneer deze middels misleiding of dwang toch worden afgesloten dan kan hier te allen tijde appèl op worden gemaakt en nietig worden verklaard door de Levende Mens die hier slachtoffer van is geworden.

De bepalingen in de code van Neurenberg van 19 augustus 1947 zijn bepalingen opgenomen welke zijn overgenomen en zijn vervolgens in de universele rechten van de mens terecht gekomen die door alle weldenkende landen inclusief Nederland zijn ondertekend.


Vragen naar ID:

In geval er onrechtmatig om mijn legitimatie of identiteitsbewijs wordt gevraagd, dus zonder opgaaf van gepleegd strafrechtelijk feit en/of niet tonen van identiteitsbewijs/nummer van betreffende ambtenaar inclusief bureau/overheidsinstelling waar hij/zij aan verbonden is, of nog erger het vorderen zonder de hiervoor beschreven wettelijke voorschriften te volgen – ook weer zonder opgaaf van redenen voor vordering – dan gaan betrokken ambtenaren/werknemers met mij in contract op basis van mijn hier beschreven algemene voorwaarden, wanneer zij tot daadwerkelijk fysiek handelen jegens mij overgaan.

Het paspoort en rijbewijs op mijn NAAM zijn eigendom van de de Rijksoverheid, maar zijn niet mijn identiteitsbewijzen! Het zijn legitimatiebewijzen van de rechtspersoon op mijn NAAM in het DAS-register (dead at sea, DAS) van de gemeente.

Mijn identiteitsbewijs is mijn Live-Life-Claim; een officieel document, waarin ik mijzelf met getuigen weer Levend verklaar! Het verschil in rechtspersoon versus Levende Mens zit in de verklaring welke ik op schrift heb gesteld en de schrijfwijze van de Naam. In correct syntax grammar is de schrijfwijze voor de identiteit van mij als de Levende Mens: Eike: Muller. Kan ook geschreven worden als Eike vdf Muller (vdf=van de familie). Voor de rechtspersoon is de schrijfwijze in Capitis Deminutio Maxima/Media E MULLER of een afgeleide schrijfwijze hiervan; de focus ligt in elk geval op de achternaam, wat geen naam is, maar een verwijzing naar het geslacht ofwel bloedlijn waar ik uit kom.


Mijn uitgangspositie:

De volgende stellingen zijn van toepassing in bovengenoemde situaties:

 1. Mijn algemene voorwaarden zijn in iedere situatie, doorlopend en volledig van toepassing! Elke ambtenaar die mij of de mijnen aanspreekt of aanschrijft dient zich hiervan op de hoogte te stellen alvorens contact met mij of de mijnen, te zoeken.
 2. Het is mijn recht bewijsmateriaal te vergaren bij vermoeden van het (willen gaan) plegen van strafbare feiten door werknemers of ambtenaren in functie, opererend onder ede. Dit kan zijn met getuigen ofwel het maken van video- en/of geluidsopnamen met bv. mobiele telefoon.
 3. Ik beantwoordt in principe geen vragen, omdat ik nooit en te nimmer tegen mijzelf getuig.
 4. Ik geef geen toestemming voor welk dwangmatig handelen dan ook jegens mij of mijn gezinsleden en/of personen in mijn gezelschap.
 5. Ik beroep mij op mijn/onze onvervreemdbare rechten, welke zijn aangeboren en voortkomen uit de zegeningen van de Aartsvaders, de natuurwetten en de mensenrechten zoals vastgelegd in de GW, ICCPR en UVRM: recht op levensmiddelen, menswaardig onderkomen, mogelijkheden te voorzien in eigen levensonderhoud, recht op bezit, recht op grond, toegang tot deugdelijk onderwijs en feitenkennis, vrijheid, veiligheid, vrij reizen, vrije toegang tot gerechtigheid via feitelijke, onpartijdige rechtspraak en toegang tot (preventieve) gezondheidszorg naar keuze. De overheid is verplicht volksgezondheid o.b.v. vrije keuze te bevorderen en te beschermen.
 6. Fundamenteel recht is bijvoorbeeld het recht op eigendom. Voor ondernemers valt daaronder ook het recht hun eigendommen, energie, vaardigheden en talenten in te zetten om daarmee in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.
 7. Ongeacht de uitslag van de verkiezingen, staat het de mensen vrij hun godsdienst of levensovertuiging belijden (artikel 6 GW) en mogen ze hun mening uiten zonder vooraf toestemming te vragen aan de staat (artikel 7).
 8. De bepalingen in de code van Neurenberg van 19 augustus 1947 zijn meer gezaghebbend dan de nationale wetgeving en zijn opgenomen in de universele rechten van de mens die door alle weldenkende landen inclusief Nederland zijn ondertekend. Dit betekent onder meer dat medische experimenten met mondkapjes, virus tests, vaccinaties, QR-codes en andere maatregelen niet zijn toegestaan en strafrechtelijk moeten worden vervolgd wanneer dit zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van betrokkene, zo nodig ouder of voogd van betrokkene, is geschied.

 

 Wie ben je en wat kom je doen:

Vragen waar de betrokken ambtenaren een antwoord op moeten geven, indien zij mij willen aanspreken:

1.) Ben je, op dit moment, in publieke uitoefening van jouw functie, onder ede?

2.) Wat is jouw naam, functie en wat zijn jouw bevoegdheden en van wie heb je deze ontvangen (wie is jouw principaal; aan wie leg jij verantwoording af; toon de bijbehorende acte van cessie).

3.) In wiens belang handel jij bij de uitoefening van jouw functie?

4.) Ben jij je ervan bewust dat het plegen van strafbare feiten in functie, onder ede, gevangenisstraf oplevert voor de overtreder en dat jouw functie je dan geen bescherming meer biedt.

Ik eis dat ik ervan op de hoogte wordt gesteld door betreffende werknemers/ambtenaren of ik wel of niet verplicht/strafbaar ben mij te legitimeren met een valselijk opgemaakt document als een paspoort of rijbewijs en of betreffende werknemers/ambtenaren mij hiervoor moeten waarschuwen. Legitimatie geldt voor de rechtspersoon en niet voor de Levende Mens.

Identificeren kan ik doen door mij voor te stellen als Levende Mens met ziel-bestemming en vrije wil en het noemen van mijn Naam: Eike. Ik kan dit vanuit vrije wil nog verder onderschrijven door het tonen van een officiële papieren verklaring, Live-Life-Claim, mede bevestigd door getuige(n) met de gezette autograaf.

Ook een Attestatie de Vita, verkrijgbaar bij de gemeente, behoort tot de mogelijkheden om mee te identificeren, mits aangepast en contractueel vastgelegd met toepassing van Miller’s correct-syntax-grammer technologie.

Met de uitgifte van de Attestatie de Vita onderkent de gemeente dat het onderscheid maakt tussen de status dood of levend van de rechtspersonen ingeschreven in de gemeente, wat gezien mag worden als de erkenning van de geboorteregistratie fraude, waarbij pasgeborene middels de ‘verplichte’ geboorteregistratie door de ouders – onwetend en zonder te zijn geïformeerd – wordt weggegeven aan de gemeente en met licentie onder voorwaarden weer mee terug naar huis genomen mogen worden door de ouders (etymologisch verklaard: parent=rent a pair; het kind is te leen gegeven door de gemeente onder voorwaarden) zolang dit wordt toegestaan door de gemeente. Door mijn status correctie met de Live-Life-Claim is dit verbroken.


Ambtelijke verplichtingen:

Van groot belang zijn de pauselijke decreten (pauselijk ambt: gezag met keizerlijke bevoegdheden boven die van de Koning) waar ambtenaren en werknemers van (semi)-overheidsinstellingen zich onverwijld aan dienen te houden, uitgevaardigd in de brief van Paus Francis uit 2013 onder Motu Proprio:

Canon 2056 (http://opg.me/Trust Its the Secret Trust The law.pdf)

Given the private secret trusts of the private central banks are created on false presumptions, when a man or woman makes clear their Live Borne Record and claim over their own name, body, mind and soul, any such trust based on such false presumptions ceases to have any property.

Canon 2057 (http://opg.me/Trust Its the Secret Trust The law.pdf)

Any Administrator or Executor that refuses to immediately dissolve a Cestui Que (Vie) Trust, upon a Person establishing their status and competence, is guilty of fraud and fundamental breach of their fiduciary duties requiring their immediate removal and punishment. Motu Proprio 11-july 2013!!


Contract voorwaarden:

In brieven van instellingen die resideren onder de ‘Rijksoverheid’ staat bij zgn. ‘dwangbevelen’ als briefhoofd vaak de term ‘DWANGBEVEL IN DE NAAM VAN DE KONING’. Wordt hiermee ene ‘meneer de Koning’ mee bedoeld, een anonieme medeburger, de Bijbelse Koning van het Nieuwe Testament of W.A. van Amsberg? Wie hiermee wordt bedoeld, blijft in het ongewisse. In de correspondentie met betreffende (semi)overheidsinstelling blijft hij anoniem, maar verleent toch een gedelegeerde bevoegdheid aan de overheidsdienaren in de dienst van deze Rijksoverheid wat ook weer nergens is vastgelegd of geautoriseerd. Ik ken deze meneer niet, omdat hij anoniem blijft in de genoemde brieven, waardoor ik geen contract heb of kan hebben op basis van de nooit aangetoonde bevoegdheid van deze mij onbekende meneer!

Bij de invoering van nieuwe wetten worden deze altijd ondertekend door ‘de Koning’ met een veronderstelde bevoegdheid welke nooit aangetoond is; door wie geautoriseerd? Hij schijnt bevoegd te zijn ‘bij de gratie Gods’? Wie deze God is wordt nergens geopenbaard. Is dit de Eeuwige Almachtige, de Schepper van Al dat Is of een bepaalde godheid (god -> dog, Anubis, de Egyptische god met hondenkop, van het dodenrijk ofwel Abbadon, Apollyon, Apollo?). Het blijft wederom in het ongewisse, anoniem. Deze geclaimde autorisatie van God zal eerst aangetoond moeten worden. Op grond hiervan verwerp ik daarom elk contract dat onder dwang tot stand is gekomen vanuit het verleden, heden dan wel naar de toekomst toe met welke (semi)overheids-instantie dan ook die zich hierop beroept.

Hebrews 2: – 9 But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honour; that he by the grace of God should taste death for every man.

1 Corinthians 1: – 4 I thank my God always on your behalf, for the grace of God which is given you by Jesus Christ;

Romans 5: – 2 By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. 15 But not as the offence, so also is the free gift. For if through the offence of one many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many.

Ephesians 2: – 8 For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God:

Ephesians 3: – 7 Whereof I was made a minister, according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of His power.

1Peter 5: – 10 But the God of all grace, who hath called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, stablish, strengthen, settle you.

Onrechtmatige eis een identiteitsbewijs te tonen en/of vorderen

Mijn tegen-voorwaarde is €100.000,- per werknemer/ambtenaar die aanwezig is en hieraan meewerkt en telkens een verdubbeling van dit bedrag per bestuurslaag daarboven tot aan de burgemeester/CEO van de Gemeente waar dit contract geëffectueerd wordt.

 

Vrijheid beroven/ontvoeren/vastzetten/arresteren

Bij fysiek geweld €250.000,- per ambtenaar die geweld gebruikt tegen mijzelf of één van mijn gezinsleden en/of mensen/personen in mijn gezelschap. Dit is inclusief sleuren, slepen, verwurgen, slaan, schoppen, nek-, arm- of beenklem, opsluiting, ontzegging fysieke noden of welke vorm van dwang, vernedering en/of geweld dan ook.

Voorts gaat u hierbij akkoord met een vergoeding van €250,- voor elk kwartier dat ik of de mensen/personen in mijn gezelschap in een gedwongen positie worden vastgehouden.

In geval mij of één van mijn gezinsleden en/of mensen/personen in mijn gezelschap belet wordt in het verzamelen van bewijsmateriaal, verwijdering, vermissing of vernieling hiervan dan gaat u ook op dit punt met mij en/of de mijnen in contract à raison van €25.000,- per mens deel uitmakend van mijn gezin/gezelschap. Elke betrokken ambtenaar is persoonlijk verantwoordelijk. Indien ik en/of de mijnen geen bewijsmateriaal kunnen overleggen, om welke reden dan ook, dan geldt deze vergoeding alsnog bij elke onrechtmatige daad door werknemers/ambtenaren gepleegd. Deze vergoeding dient betaald te worden per betrokken ambtenaar aan mij en/of leden van mijn gezin/gezelschap. Indien de betrokken ambtenaren onbekend zijn gebleven dan wel gemaskerd en dus onherkenbaar zijn dan is de burgemeester van de gemeente waar strafb(a)ar(e) feit(en) is/zijn gepleegd persoonlijk verantwoordelijk wegens onzorgvuldige instructie inzake het plegen van terreurdaden door zijn/haar werknemers/ambtenaren. Betreffende burgemeester gaat hiermee op persoonlijke titel met mij in contract onder mijn voorwaarde voor een bedrag van €100.000,-

De Officier van justitie/geneesheer directeur moet zich direct bij aankomst van mijzelf, één van mijn gezinsleden en/of mensen/personen in mijn gezelschap bij politiebureau/GGZ bekend maken met naam, functie, hoedanigheid en formulering van de formele, feitelijk onderbouwde aanklacht. Indien hij/zij in gebreke blijft en na 15 minuten na mijn/onze aankomst mij/ons nog geen volledig antwoord heeft verschaft, gaat betrokken Officier van Justitie/geneesheer directeur in contract met mij/ons tegen mijn/onze voorwaarde van een vergoeding van €5000,- per kwartier, per lid van mijn gezelschap, waarvoor ik deze persoon persoonlijk aansprakelijk zal stellen.

Deze eis blijft gehandhaafd, indien aangewezen werknemer/ambtenaar geen aantoonbare, formele aanklacht weet te formuleren, waaruit blijkt dat de arrestatie blijkbaar een daad van terreur was. Bij vaststelling van de formele aanklacht door Justitie dient betrokken werknemer/ambtenaar zich te identificeren met volledige NAAM, functie, bevoegdheid (pasje) en hoedanigheid, juridisch district en correcte juridificering van het geveinsde strafbare feit. Voorts dient hij/zij in schrift, in drievoud te verklaren dat hij/zij volstrekt onpartijdig handelt en te vertrouwen is.


Schending privacy gegevens

Ontfutselen/innemen van mobiele telefoons is een zeer ernstige privacy schending waar ik een schadevergoeding voor eis van €800.000,-

Indien blijkt dat de telefoon is doorzocht of bestanden/video’s of anderszins bewijsmateriaal is verwijderd, dan is dit een schending van de privacy van alle contacten op de betreffende telefoon. Per contactpersoon die op de betreffende telefoon voorkomt, eis ik een vergoeding wegens zeer ernstige privacy schending, aan elk van mijn relaties in het geheugen van mijn telefoon voor een bedrag van €100.000,-. Aanleveren van feitelijk dan wel verondersteld bewijs om de privacyschending te ontkennen, is vanaf moment van innemen/ontfutselen geen optie meer.

De eigenaar van de betreffende mobiele telefoon welke is ontfutseld bepaalt of er op de mobiele telefoon is ingebroken en hoeveel contactpersonen er in hun privacy zijn geschaad. De betrokken werknemers/ambtenaren gaan hiermee akkoord op het moment dat zij de mobiele telefoon ontfutselen/innemen.


Medische facturen en smartegeld

Indien er sprake is van een medische rekening wegens aan mij, of aan de mensen en/of personen in mijn gezelschap dan wel mijn gezinsleden, toegebracht letsel, dan stel ik de voorgenoemde burgemeester persoonlijk aansprakelijk en zal deze rekening rechtstreeks naar hen/hem/haar worden verzonden en binnen de daarvoor geldende termijn moeten worden voldaan. De burgemeester bepaalt zelf of hij de betrokken daders persoonlijk aansprakelijk wil stellen voor betaling van deze rekeningen of dat hij/zij zelf hiervoor de verantwoording neemt.

Dit geldt tevens voor blijvend letsel waar ik voorgenoemde burgemeester bijkomend, ook weer persoonlijk, aansprakelijk voor stel voor een bedrag van €1000.000,- aan smartengeld, per persoon, die blijvend letsel en/of trauma heeft opgelopen.