Aanvaarding onder voorwaarden

Hierbij aanvaard ik uw dwingende aantijging, dwingende handelen uitsluitend onder voorwaarden.

MEDEDELING AAN ONTVANGER DEZES

Het is niet mijn bedoeling u lastig te vallen, te intimideren, te beledigen, tegen u samen te spannen, u te chanteren of bij u ongerustheid, angst of verdriet te veroorzaken. Deze brief wordt gepresenteerd met eervolle en vreedzame bedoelingen en is uitdrukkelijk in uw voordeel omdat u de gelegenheid van een eerlijk besluit wordt geboden, in de vorm waaruit u te goeder trouw een gewetensvolle keuze kunt maken.

Ondergetekende (vanaf nu: ik) identificeert zich niet met de door de overheid onder valse voorwendselen gecreëerde fictieve natuurlijk persoon.

Uw dwingende aantijging, uw dwingende handelen is gericht aan de persoon, een dode fictieve entiteit met de naam E MULLER [alle notatie varianten inbegrepen] die louter en alleen op papier bestaat. Deze fictieve entiteit is onder valse voorwendselen, dwang, dwaling, afpersing en bedrog tot stand gekomen en derhalve met terugwerkende kracht vanaf mijn geboorte vernietigbaar. Hierbij vernietig ik dan ook het bestaansrecht van deze valse fictieve entiteit op papier. Deze rechtspersoon is een dode fictie op papier zonder ziel die geen rechtshandelingen kan verrichten. Deze dode fictie is handelings-en wilsonbekwaam en kan derhalve nooit een contract ondertekend hebben. Er is wel een begunstigde/beneficiaire/ executeur van de handelsnaam E MULLER [alle notatie varianten inbegrepen].

Hierbij diskwalificeer, onteer, bestraf en vervolg ik, levende man : Eike: S. hoofdelijk en persoonlijk iedere rechter, aanklager, officier van justitie, officier van politie, politieagent, marechaussee, beveiliger, boa, ambtenaar etc etc die niet officieel aan kan en niet aan wil tonen een officieel beëdigde rechter/raadsheer/ambtenaar of soortgelijke functie te bekleden.

Het aantonen van een rechtsgeldige bevoegdheid of volmacht kan louter en alleen middels officiële bewijsstukken in échte en gecertificeerde kopie (GEEN fotokopie).

Als de overheid er structureel en bewust voor kiest om mijn spreken en schrijven inhoudelijk te negeren, dan rest mij niets anders dan hetzelfde te doen richting de overheid.

Verzoek tot Bewijslast

Aannames of veronderstellingen zijn nietig

Volgens de Wet- en Regelboeken gehanteerd door de Staat Der Nederlanden is een factuur slechts rechtsgeldig indien het een authentieke commercial True Bill betreft waaraan een rechtsgeldige overeenkomst tussen partijen ten grondslag ligt. Ik zou graag enige financiële verplichting nakomen die ik wellicht wettig verschuldigd ben richting “naam bedrijf” zodra ik de authentieke overeenkomst/contract/wilsbeschikking ondertekend door twee levende mensen middels authentieke natte autograaf ontvangen heb waaruit blijkt dat ondergetekende betalings-plichtig is richting uw commercieel aansprakelijke bedrijf.

Hierbij eist ondergetekende de volgende bewijsstukken in échte en gecertificeerde kopie (GEEN fotokopie) binnen 14 dagen correct gejuridiseerd en aangetekend aangeleverd te krijgen op papier, onder straffe van fraude, valsheid in geschrifte en meineed:

 1. Uw bedrijf meent dat ik een Nederlandse Staatburger ben. Graag authentiek bewijsstuk hiervan aanleveren.
 2. Uw rechtsbevoegdheid om mijn persoon te mogen vertegenwoordigen, ondertekend door twee getuigen met natte handtekening of autograaf.
 3. Uw rechtsbevoegdheid om namens mijn persoon te mogen handelen, ondertekend door twee getuigen met natte handtekening of autograaf.
 4. Uw rechtsbevoegdheid om mijn handelsnaam(en) te mogen gebruiken, ondertekend door twee getuigen met natte handtekening of autograaf.
 5. Uw rechtsgeldige mandaat om namens uzelf of hoofdopdrachtgever te mogen handelen als Incassobureau/gerechtsdeurwaarder.
 6. De lijst waarop ik kan controleren of u en/of uw medewerker(s) officieel in dienst zijn voor het commercieel aansprakelijke bedrijf met KvK nr, hierbij wordt gelet op correcte registratie w.b.t. rechtspersonen, publiekelijk rechtspersonen, bevoegdheden, volmachten, mandaten enz.
 7. Het rechtsgeldige contract waaruit blijkt dat ik als mens betaling plichtig zou zijn richting de Nederlandse Staat of de (hoofd)opdrachtgever.
 8. Het rechtsgeldige contract waaruit blijkt dat ik als mens betaling plichtig zou zijn richting uw organisatie of richting uw (hoofd)opdrachtgever.
 9. Waaruit blijkt dat ik, de levende man/vrouw een rechtsgeldig contract/overeenkomst (Art.6:217BW) met uw instantie, bedrijf of die van (hoofd)opdrachtgever heb afgesloten. Bewijs dat ondergetekende heeft getekend vanuit vrije wil met natte handtekening of autograaf.
 10. Waaruit blijkt dat ik mijn wilsverklaring (art.3:33 BW) aan u kenbaar heb gemaakt om namens ondergetekende te mogen handelen (art.3:60-1 BW).
 11. Graag een echte en gecertificeerde kopie (GEEN fotokopie) van de authentieke Commercial True Bill en originele akte van Cessie overleggen.

Indien u meent dat ik uw organisatie of organisatie van hoofdopdrachtgever enige schade heb toegebracht, dan eis ik u ondergetekende te dagvaarden. Tijdens de dagvaarding eis ik dat u de door mij verzochte documentatie onder straffe van fraude, valsheid in geschrifte, dwaling, dwang en meineed middels authentieke feitelijke kleurenkopieën van het origineel kunt aantonen. Uw reactie zie ik uiterlijk 25 januari 2023 tegemoet.

Mijn algemene voorwaarden als Levende Man zijn te allen tijde en voortdurend van kracht in FULL POWER OF ATTORNEY via mijn SOEVEREINITEITSVERKLARING, LLC, ZSO en bijhorende UCC-1 Filing.  Totdat u het tegendeel overtuigend hebt aangetoond, verklaar ik elke claim/schuld/tekort van de dode fictie op mijn naam nietig!

Gebruik van mijn handelsnaam(en) valt onder Copyright/Copyclaim™. Vanaf heden bindt iedere brief gericht aan mijn handelsnaam(en) u hoofdelijk in direct contract met ondergetekende Mens, resulterend in een direct invorderbare (self-executing) boeteclaim van €25.000,-

Mocht u tussen nu en 14 dagen na datum van ontvangst van dit aangetekende poststuk willen overleggen, kunt u middels een schrijven met aantekening, voorzien van de correcte tenaamstelling, lokalisering en juridisering kennisgevingen sturen. Elk poststuk dat niet aan deze regels voldoet is onrechtmatig, nietig en void. Niets doen en/of dit schrijven negeren is een schending van mijn mens rechten.