Bestaansrecht

lijfeigenschap

“Op het moment van aangifte van onze geboorte verloren we onze levende staat van zijn en werden we geregistreerd als een papieren LEGALE entiteit: de natuurlijke persoon was geboren. Een persoon (papier) is geen mens (levend) en kan zich bijgevolg NIET beroepen op de mensenrechten. De staten kunnen onze mensenrechten 100% schenden daar wij geen levende mensen meer zijn”


Het bestaansrecht van de mens

Vier principes die je goed dient te onthouden en die aan de basis liggen van waarom kan gebeuren wat nu gebeurt

 • Onwetendheid zorgt voor slavernij
 • De wetten dienen de “waakzamen” en niet de “slapende schapen” (vigilantibus non dormientibus jura subveniuit). Broom’s Maximes of Law 1845
 • Elke staatsburger/natuurlijk persoon wordt geacht de wet te kennen!!! En men gaat uit van het vermoeden dat elke burger de wet kent.
 • De wetten gaan uit van VERMOEDENS, totdat deze weerlegd worden. Daarom is niks zo krom als het recht.

Achtergrond van de wereldwijde inbeslagname

“Het begon allemaal in 2009, toen drie collega’s, waaronder Heather Tucci Jarraf, een bank, handels en financieel directeur, gedurende 2 jaar een onderzoek uitvoerden naar kredietfraude bij de Wereldbank. Hun rapport werd bekend als Treasury Finance AG: Final Bullet Report Paradigma – Een rapport over corruptie bij banken, justitie en overheid.“
Ze hebben de One People’s Public Trust ( OPPT ), na hun ontdekking van de wereldfraude die banken en corporatieve overheden systematisch voor vele decennia tegen de mensen over de hele wereld hadden, ingezet. Er werd opzettelijk een schuldslavernijsysteem gecreëerd door topbestuurders van banken en corporatieve overheden. Of we ons dit nu realiseerden of niet, dit systeem lokte geleidelijk aan bijna iedereen voor de rest van zijn/haar leven in de val.

Stroman versus levend mens

De wet stelt dat je de geboorte van een kind, binnen 15 dagen bij de burgerlijke stand, moet aangeven. Wat de ouders niet weten is dat bij aangifte van je kind een juridische goochel-truc toegepast wordt. Je denkt dat je kind geregistreerd wordt, maar het is de nageborene of placenta die ze als basis gebruiken voor de registratie. Dat is de truc en verderop kom ik hierop terug.

Als jij de geboorte aangeeft bij de gemeente, krijg je daarvoor in ruil, een geboorteakte. Dankzij deze registratie wordt een legale papieren alter ego (ook stroman genoemd) gecreëerd en wordt er een geboortetrust* Cestui Que Vie acte gekoppeld.
Met de registratie en creatie van de legale stroman, wordt je officiële naam (altijd in HOOFDLETTERS* geschreven) vastgelegd en een registratienummer (rijks- registernummer voor BE & burgerservicenummer voor NL) toegekend. De natuurlijke persoon, eigendom van de staat is geboren en vervangt de levende mens. En aangezien alle staten firma’s zijn, zijn alle staatsburgers (onderdanen van de staat) verhandelbare goederen. Enkel staatsburgers
(natuurlijke personen) kunnen deelnemen aan het economisch verkeer (kopen en verkopen).

* Geboortetrust: een trust is een rechtsvorm om je vermogen te laten beheren door derden (de trustees)

* De naam van de stroman, wordt altijd in HOOFDLETTERS geschreven (black’s law 6the edition dictionary), onderdeel van de UCC 3-415.

De natuurlijke persoon draagt de titel van de mens en is een verhandelbare waarde bestaande uit het lichaam van de mens en zijn/haar energie (de arbeid die ze als volwassene zal leveren en daarmee haar bijdrage in het betalen van de belastingen).
Het ministerie van financiën kan nu een obligatie* uitschrijven, met de geboorteakte als onderpand, ter waarde van 1 miljoen $ (vlgs bron https://i uv.com/) en deze obligatie wordt verkocht aan verzekeringsmaatschappijen en mogelijk gekocht door de FED.
Dit waardepapier wordt gebruikt als onderpand om van de FED een schuldobligatie
te krijgen (18 USC411)

*Een obligatie verhandelbaar schuldbewijs in ruil voor een lening aangegaan door een overheid, een onderneming of een instelling (atie is e)

Hierdoor val je onder een door mensen opgezet wettelijk gezag stelsel en geef je je goddelijke natuurlijke rechten als levend wezen op. In Bijbelse zin is dat het verkopen van je ziel aan de duivel. Maar voordat zij naar hartenlust schulden over je dead body kunnen maken en frauderen uit jouw naam, eerst nog dit. Herinner je je nog dat ze de placenta registreerden? Wel, op het moment dat het kind 7 jaar wordt en geen enkel teken van LEVEN gegeven heeft, wordt het kind als dood op zee (lost and dead at sea) verklaard. Door deze legale truuk toe te passen en je tot een ‘goed’ te maken, val je namelijk onder maritiem recht in plaats van onder de grondwet.

Een burger is verhandelbaar en een verdienmodel

Proficiat, nu ben je als staatsburger en belastingplichtige onderhevig aan burgerwetten en niks meer dan een contract dat ze kunnen uitmelken. Nu kunnen ze lekker hun gang gaan en je trust omzetten in aandelen en verhandelen op de internationale beurzen.
Een burger is verhandelbaar, een verdienmodel. De rest van je leven krijg jij als werkende slaaf, een maximale belastingaanslag opgelegd, waarvan 70% wegvloeit naar de internationale beurzen om de contracten te vervullen. De Belastingdienst mag immers volgens de Belastingwet BES H.1 art. 1.4 uw lichaam belasten, waarbij de ‘bestuurder’ van een particulier, belastingplichtig ‘lichaam’ de ziel zou moeten zijn.

Jammer je ziel is ‘verloren’ gegaan dankzij het derde pauselijk decreet. De Rijksoverheid is nu de ‘bestuurder’ van uw lichaam en mag het naar eigen inzicht belasten.
Indien u niet aan de belastingclaims meer kunt voldoen, komt u voor de rechter. In deze setting is de rechter tijdelijk de administrateur/executeur of trustee van uw geboorte
trust en tevens bestuurder van uw lichaam. De rechtbank is in eerste instantie een commerciële bank, waardoor het recht krom gemaakt is. Door je te legitimeren met je ID kaart, geef jij consensus (instemming) aan uw status als (rechts)persoon zonder rechten (bestuursrecht). Vanaf dat moment heb jij je stem en rechten ingeleverd. Waarheid doet
er niet toe, want de rechter dient zich te houden aan de wet; het bestuursrecht!? Herinner je je nog dat een burger geen mens is? Begin je al een beetje te snappen hoe ze het spelletje
spelen? Om terug te genieten van onze mensenrechten dienen we de staat te laten weten dat we leven en dat wij terug het beheer willen voeren over onze stroman en geboortetrust.

Woorden hun juiste betekenis toekennen

Veel mensen spreken woorden zonder de ware betekenis van de woorden te begrijpen.
En in de juridische wereld wordt juist ontzettend met woorden gespeeld.

 • een mens is een levend wezen, geschapen door GOD.
 • een natuurlijk persoon is een papieren stroman, door de wet in het leven geroepen.
 • onderdaan: onderdanig, onder gezag van.
 • aangeven: betekent in handen geven van, inbrengen van een goed.
 • de gemeente: is een bestuurlijke eenheid, geloofsgemeenschap.
 • registreren: betekent het opnemen van een goed in een register.
 • akte: betekent een ondertekend geschrift dat onderworpen is aan bepaalde vormvoorwaarden en dat bestemd is om tot bewijs te dienen. Vormvoorwaarden verwijzen hier naar iets dat aan een bepaalde eis of vorm moet voldoen.
 • De “naam”: is krediet (zie back’s 6the onderdeel). Hierdoor is het recht (of het gebruik) gescheiden van de titel (of de akte). De stroman draagt de titel (hij behoort tot de staat, die de titel kocht) en jij, de levende mens, hebt enkel de naakte eigendom, met het beperkt recht om de dingen te gebruiken (zoals je lichaam, of je vermeende eigendommen en land).

Het moge duidelijk zijn dat ook al willen ze je wijsmaken dat jij niet meer beschikt over je ziel/lichaam en geest dat dit een aanname is! Jíj bepaalt of je hiermee akkoord gaat of
niet en dit is een persoonlijke keuze die elk mens nu mag maken.

Artikel uit Spiegelbeeld maart 2021 https://autonoomtotaal.nl/wp-content/uploads/2022/02/Artikel-bestaansrecht-van-de-mens.-Jip-en-Janneke-taal.pdf
Geschreven door Isabelle Lambrecht van https://www.zichtbaar.be/

Bronnen:
https://geboortetrust.hetbewustepad.nl/geboorte-trust/
https://steemit.com/trust/@sadcorp/what-is-the-one-people-s-public-trust-oppt-95063d49b06cd
http://i-uv.com/
http://opptcourtcases.forumotion.com/